Inne egzaminy

1. Egzaminy Cambridge ESOL

KET (Key English Test) jest pierwszym egzaminem Cambridge ESOL na poziomie A2, zgodnie z ustaleniami Rady Europy co do standardów w nauczaniu i testowaniu opracowanych w 2001 roku w dokumencie Common European Framework of Reference for languages - Europejski system opisu kształcenia językowego.


FCE (First Certificate In English) jest jednym z najpopularniejszych międzynarodowych egzaminów z zakresu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Urząd Służby Cywilnej uznaje egzamin FCE jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej ((Dz. U. Nr 96 z dn. 26 maja 2003). Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje FCE jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.

 

CAE (Certificate in Advanced English) to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, a także jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli. CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. CAE jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa: Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2002 r.).

 

CPE (Certificate of Proficiency in English) to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. CPE jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa: Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2002 r.). CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikowywujących się nauczycieli. CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez większość anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

BEC to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu na różnych poziomach zaawansowania. Egzaminy BEC ściśle powiązane z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

BULATS
jest kompleksową usługą, która umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych testów językowych u klienta korporacyjnego. Za pomocą BULATS możemy w szybki i niedrogi sposób zbadać poziom znajomości języka obcego grupy pracowników w firmie czy instytucji. BULATS obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania.

 

2. Egzaminy ETS (Educational Testing Service)

TOEIC® Bridge to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, przeznaczonym dla osób chcących sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)
to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

 

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Ministerstwo Edukacji uznaje jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego (z wykształceniem pedagogicznym, ale bez ukończonych studiów filologicznych lub lingwistycznych), jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej), a także w przypadku studiów magisterskich i podyplomowych np. studia typu MBA. TOEFL jest podstawą zaliczenia lektoratów na wielu wyższych uczelniach.


3. Egzaminy TELC (The European Language Certificates)

TELC to system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Certyfikaty TELC uwzględniają poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1. Egzamin na certyfikat TELC kładzie szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 i B2 dla 8 języków są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

 

English for the Hotel and Catering Industry (B1) - Egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego w przemyśle hotelowym i cateringu na poziomie podstawowym.

 

English for Business Purposes (B2) (angielski dla biznesu) - Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym.

 

English for Technical Purposes (B2) (język techniczny) - Egzamin sprawdzający znajomość technicznego języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

4. Egzaminy Instytutu Goethego


SD1 (Start Deutsch 1) jest egzaminem na poziomie elementarnej znajomości języka (A1 wg klasyfikacji Rady Europy)


SD2 (Start Deutsch 2)
jest egzaminem na poziomie elementarnej znajomości języka (A2 wg klasyfikacji Rady Europy)

 

ZD (Zertifikat Deutsch) jest egzaminem na poziomie B2. Uzyskane po egzaminie świadectwo jest potwierdzeniem praktycznej znajomości języka i zwiększa szanse na rynku pracy. Egzamin ten jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od kandydatów na pracowników polskiej służby cywilnej. Kandydat powinien wykazać, że dysponuje znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Dyplom ZD jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako świadectwo bardzo dobrej znajomości podstaw języka niemieckiego.

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) jest skierowany jest do osób, które chcą potwierdzić swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa związanego tematycznie z wykonywaną pracą, w tym np. umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej i rozmów na tematy zawodowe. Egzamin ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski pracują lub zamierzają podjąć pracę, chcieliby odbyć praktykę zawodową,
a także oferują swoje produkty lub usługi.


5. TORFL (Test of Russian as a Foreign Language)

 

TORFL to egzaminy z języka rosyjskiego na różnorodnych poziomach. Certyfikat TRKI-I (odpowiednik B1) jest odpowiedni dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe w Federacji Rosyjskiej lub podejmujących studia w ramach mobilności (np. wyjazd na semestr lub rok w ramach wymiany studenckiej).  (TRKI-II). na poziomie B2 oraz TRKI-III i TRKI-IV)został uznany przez Radę Certyfikacyjną Uniwersytetu Warszawskiego jako certyfikat zewnętrzny, na mocy którego można zaliczać egzamin z języka. Egzaminy skierowane do biznesmenów i tych, od których wymagane jest udokumentowanie znajomości języka rosyjskiego odpowiednim certyfikatem.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook