Projekt 2016

 

Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa „4 Languages” (Partner) realizują projekt:
MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY
Projekt PO WER 4.2


Partnerzy, tj. Iławska Izba Gospodarcza i Szkoła Językowa „4 Languages” przystępując do realizacji projektu postawili sobie za cel, aby z 40 zaliczanych do grupy NEET bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku 18-35 lat przynajmniej 37 weszło bądź powróciło na rynek pracy lub do systemu edukacji. Chcą oni to osiągnąć stwarzając warunki tym osobom do nabycia kompetencji zawodowych w 1 z 4 zawodów branży gastronomiczno-hotelarskiej i kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, informatyczne, społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się). Proces dojścia do tego celu podzielono na IV Etapy. Po wyłonieniu osób szczególnie potrzebujących wsparcia, a jednocześnie najbardziej zmotywowanych, w ramach II Etapu osoby te przygotują się do mobilności ponadnarodowej poprzez wsparcie psychologiczne, kurs zawodowy w wybranej przez siebie profesji, informatyczny oraz kursy: j. angielskiego i j. hiszpańskiego, tj. języka miejsca odbywania zagranicznych staży(Granada-Andaluzja). Przed wyjazdem grupa przejdzie również przygotowanie kulturowe. III Etap, to 70-dniowy pobyt za granicą, który wypełni: 50 dni staży w wybranych restauracjach/hotelach (8h/dzień), a pozostałe dni i czas: zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, przygotowane przez partnera ponadnarodowego. Ostatni, IV Etap, po powrocie do kraju, to - w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie - realizacja strategii wejścia/powrotu na rynek pracy lub do systemu edukacji, a więc międzynarodowy egzamin z j. angielskiego (certyfikat TOEIC), wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego oraz miesięczny staż w wybranym na początku wsparcia zawodzie. Przez cały okres wsparcia w Etapach II-IV, przyporządkowany do każdej z 10-osobowych grup mentor krajowy, a podczas mobilności ponadnarodowej w ramach III Etapu również mentor partnera ponadnarodowego, w IPD zbierze od uczestników dane wejściowe w odniesieniu do nabywanych przez nich kompetencji zawodowych i kluczowych i na podstawie indywidualnych z nimi spotkań oraz dokumentów z poszczególnych form wsparcia oraz opinii prowadzących te wsparcia będzie mierzył na bieżąco postęp w osiąganiu celu projektu. Projekt realizowany w okresie II’2016-IX’2017,w ramach 2 naborów po 20 uczestników w naborze: I nabór: II-XI’2016, II nabór: XI’2016-VIII’2017.

 

Projekt nr  WND-POWR.04.02.00-00-0134/15
realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 304 189,28 PLN

 


 

II nabór

 

Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa „4 Languages” (Partner) zapraszają do udziału w projekcie MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY –II nabór


Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie – bezrobotny (BAEL)
 3. Oświadczenie – bierny zawodowo
 4. Regulamin rekrutacji

Biuro Projektu Partnera znajduje się przy ul. Kolejowej 14, 14-100 Ostróda , czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.

 

AKTUALNOŚCI – REKRUTACJA – II nabór

Pierwsza tura rozmów kwalifikacyjnych w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu ostródzkiego – II nabór, odbędą  się w siedzibie Szkoły Językowej ,,4 Languages”  przy ulicy Kolejowej 14 w Ostródzie w dniu:

 1. 31.01.2017r. w godz. 15.30-20.30 – 10 Kandydatów

 

30-minutowe rozmowy kwalifikacyjne z 20 kandydatami składać się będą z 2 testów: określającego predyspozycje do udziału w projekcie i predyspozycje zawodowe oraz testu „językowego”, a także z 20 pytań nt. cech psychofizycznych. Po przeprowadzeniu rozmów i uwzględnieniu kryteriów dostępu i punktacji z I etapu, zostanie wyłoniona 10-osobowa grupa Uczestników projektu (Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację z etapu I oraz II rekrutacji) oraz stworzona 5-osobowa lista rezerwowa.

 

Skład Komisji rekrutacyjnej - Ostróda:

Nicolas E. T. Weatherill – specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia

Magdalena Iciaszek - mentor

Mariola Niedoba - psycholog

Agnieszka Szymańska – doradca zawodowy

Piotr Konopka – lektor j. angielskiego

 

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu ostródzkiego, odbędą  się w siedzibie Szkoły Językowej ,,4 Languages”  przy ulicy Kolejowej 14 w Ostródzie w dniach:

 1. 31.01.2017r. w godz. 15.30-20:30
 2. 27.02.2017r. w godz. 16.00-21.00

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/04.02/POWR/OS/2017

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i

Załącznika nr 1).

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

WYNIKI REKRUTACJI II NABÓR

Wyniki rekrutacji

Harmonogram

Harmonogram IV etap

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 kelner, barman I, II Ostróda II nabór

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 kelner, barman III, IV Ostróda II nabór
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 pomoc kuchenna Ostróda II nabór
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 pracownik obsługi turystycznej I Ostróda II nabór
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 pracownik obsługi turystycznej II Ostróda II nabór

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 pracownik obsługi turystycznej III, IV Ostróda II nabór

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/04.02/POWR/IŁ/2017

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/04.02/POWR/IŁ/2017

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 03/04.02/POWR/OS/2017

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1)

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 

I nabór

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie – bezrobotny (BAEL)
 3. Oświadczenie – bierny zawodowo
 4. Regulamin rekrutacji

Biuro Projektu Partnera znajduje się przy ul. Kolejowej 14, 14-100 Ostróda , czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.

 

AKTUALNOŚCI - REKRUTACJA

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu ostródzkiego, odbędą  się w siedzibie Szkoły Językowej ,,4 Languages”  przy ulicy Kolejowej 14 w Ostródzie w dniach:

 1. 01.04.2016r. w godz. 10.00-15.00
 2. 02.04.2016r. w godz. 08.00-13.00

 

30-minutowe rozmowy kwalifikacyjne z 20 kandydatami składać się będą z 2 testów: określającego predyspozycje do udziału w projekcie i predyspozycje zawodowe oraz testu „językowego”, a także z 20 pytań nt. cech psychofizycznych. Po przeprowadzeniu rozmów i uwzględnieniu kryteriów dostępu i punktacji z I etapu, zostanie wyłoniona 10-osobowa grupa Uczestników projektu (Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację z etapu I oraz II rekrutacji) oraz stworzona 5-osobowa lista rezerwowa.

 

Skład Komisji rekrutacyjnej - Ostróda:

Nicolas E. T. Weatherill – specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia

Magdalena Iciaszek - mentor

Mariola Niedoba - psycholog

Agnieszka Szymańska – doradca zawodowy

Iwona Sikorska – lektor j. angielskiego

 

Rozeznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/04.02/POWR/OS/2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

WYNIKI REKRUTACJI I NABÓR

Wyniki rekrutacji

 

Aktualizacja harmonogramu

 

Rozeznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/04.02/POWR/IŁ/2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Rozeznanie runku nr 02/04.02/POWR/IŁ/2016

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku)

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Harmonogramy

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - Ostróda - I nabór - 4 etap

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 - kelner, barman I

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 - kelner, barman II

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 - pracownik obsługi turystycznej I

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 - pracownik obsługi turystycznej II

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 4.2 - pracownik obsługi turystycznej III

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook